Обмен учебными материалами


Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку.1. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.

2. Набрання судовим рішенням законної сили. Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку.

3. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень у кримінальних справах. Межі повноважень суду при вирішенні питань виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку.

4. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.

5. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в касаційному порядку. Суди, які переглядають справи у касаційному порядку, склад суду.

6. Загальні положення касаційного провадження: свобода оскарження судових рішень; заборона погіршення становища засудженого або виправданого; перевірка законності судового рішення; прийняття касаційним судом нових матеріалів; обсяг перевірки справи касаційним судом та межі ревізійних повноважень касаційного суду.

7. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

8. Суб'єкти права на подання касаційних скарг. Строки касаційного оскарження.

9. Вимоги до касаційної скарги. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення. Заперечення на касаційну скаргу. Відкриття касаційного провадження.

10. Підготовка касаційного розгляду. Касаційний розгляд, його порядок. Письмове касаційне провадження.

11. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції.

12. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Ухвала суду касаційної інстанції, її зміст.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Бобечко Н. Концептуальні питання апеляційного та касаційного провадження за чинним КПК України: необхідність нового підходу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХIII регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р.– Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007.

4. Бобечко Н. Система перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України та засади, на яких вона ґрунтується // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009.

5. Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в уголовном процессе: изъяны законодательных новелл // Уголовный процесс. – 2011. - №3.

6. Манова Н.С. Российская кассация: прошлое, настоящее, будущее // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2010. - №6 (76).

7. Омельяненко Г.М. Сутність істотних порушень кримінально-процесуального закону як підстава для скасування вироку судом вищої інстанції // Наше право. – 2007. - №1.

8. Османов Т.С. Несправедливость как основание отмены или изменения приговора в кассационном порядке // Российский судья. 2011. № 5.

9. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє // Юридичний журнал. – 2003. - №3. // Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=18

10. Сліпченко В.І. Співвідношення моделей апеляційного та касаційного провадження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. - №3.

11. Харченко І.О. Вирішення судом процесуальних питань в стадії виконання вироку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Електронний ресурс] / І. О. Харченко; Акад. адвокатури України. — К., 2010. — 20 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11HIOSVV.zip

Тема 10.Провадження у Верховному Суді України.Провадження за нововиявленими обставинами

1. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Загрузка...

2. Суб'єкти, строки, порядок подання заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Зміст заяви.

3. Повноваження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв'язку із одержанням заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

4. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

5. Повноваження Верховного Суду Україниза результатами розгляду заяви.

6. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.Суди, які переглядають справи за нововиявленими обставинами.

7. Поняття та види нововиявлених обставин.

8. Суб'єкти, порядок та строки звернення із заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

9. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

10.Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

11.Судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Беднарська В.М. Питання можливості реалізації перегляду судових рішень Верховним судом України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120104.html

4. Дроздов О.М. До проблеми реалізації права на захист при перегляді судових рішень Верховним Судом України в контексті міжнародних угод // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

5. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2011. – 976 с. – С. 830-848.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная